+3548539763 info@deniseweber.se

Vi vet hur viktigt det är för våra hästar att vila. Hur viktigt det är med rätt foder, och att dom får vara med sina vänner. Vi anpassar träningen utifrån dagsform och tidigare träningspass. Vila planeras omsorgsfullt för återhämtning. Vi ser helt enkelt till att göra allt för att våra hästar ska må så bra som möjligt… – Men för att våra hästar ska må som bäst, så måste också vi må som bäst. Vi måste vara våra bästa jag. Vi är aldrig våra bästa jag i ett HALT läge.

HALT= Hungrig, Arg, Ensam (lonely) och/eller Trött
Man ska aldrig fatta beslut eller/och försöka lösa problem i ett HALT läge.

När vi jobbar med vår häst fattar vi konstant en massa beslut. Vi har ofta ”problem” som ska lösas (t.ex. Taktproblem, ojämn häst, eller stressad/lat häst)… Då är frågan: Ser vi alltid till att vara våra bästa jag i stallet? Ser vi till att aldrig vara i ett HALT läge när vi är med hästarna?

Hungrig: Hjärnan har inget energiförråd. Det  innebär att den är beroende av ett jämnt flöde av energi. Vi måste äta. När vi inte äter rätt, eller inte äter alls, så påverkar det våra kognitiva förmåga. Många blir irriterade, får svårt att koncentrera sig och fatta beslut. – Ingen bra kombo i stallet kan man säga! Jag vet själv med mig att det är svårt att vara en rättvis ryttare om man är en hungrig ryttare…

Arg: Ilska är en av våra starkaste, och även mest vitala, känslor. Det har varit ett nödvändigt verktyg för vår överlevnad. – Ilska som kvarstår kan bli problematisk… Den kan påverka tänkande, beteende, känslor och relationer.

Ilskan kan delas upp i tre komponenter:

1. Fysiologiska reaktioner – t.ex högre puls och blodtryck

2. Kognitiv – hur vi uppfattar det som gör oss arga. Och

3. Beteende – t.ex höja rösten och/eller storma iväg.

Med tanke på att hästen är ett flyktdjur och vi “rovdjur”, så är arg/aggressiv inte något vi vill att dom uppfattar oss som.

Ensam: Forskning visar att ensamhet är kopplat till allt från hjärtsjukdomar till alzheimers. Depression är vanligare hos folk som känner sig ensamma. Cancer sprider sig fortare och virus slår hårdare och oftare. Ensamhet kan påverka både beteende och prestation. Om man känner ensamhet och/eller är ledsen, så är det oftast svårt att finna motivation. Motivation är en viktig drifkraft i stallet/träningen.

 – Många har nog upplevt, hur ens häst mjukt lägger mulen i ens famn när man känner sig lite nere. Våra hästar känner av när vi inte mår bra. Vi måste må bra för att ta hand om våra hästar på bästa sätt.

Trött: ‘Trötthet är rationalitetens fiende’ .
När vi är trötta har vi svårare att koncentrera oss, blir lätt-irriterande och vår förmåga att fatta beslut påverkas. All hantering av hästar kräver att vi är lugna, kan koncentrera oss och fatta klara beslut. Ibland kan det vara bättre att skippa ett träningspass när man känner att tröttheten är ett faktum.

Lätt-irriterade ryttare fattar oftare sämre beslut, då tålamodet lätt tryter… Om/när tålamodet tryter är det större risk för att vi fattar beslut som gör mer skada än nytta i träningen. Beslut så som att rycka tillbaka i tyglen när hästen rycker… eller slå till den för att den ”dummar sig” vid hörnet… Saker som vi innerst inne vet stjälper mer än det hjälper. Men det kan vara svårt att hejda sig när tålamodet inte finns. – För att vara en schysst ryttare o tränare bör vi med andra ord vara utvilade/pigga!

Det är vårt ansvar gentemot våra hästar att vara schyssta ryttare/tränare. – Det är vårt ansvar att inte vara HALTa ryttare.

~English~

We know how important it is for our horses to rest. How crucial it is to feed them right, and for them to be with their friends. We adjust the training depending on the form of the day and earlier training-sessions. We carefully plan their brakes so they can recharge. We simply do everything in our power to make sure our horses get the best possible care… – But in order for our horses to be their best, we as trainers also need to be the best version of ourself. We’re never the best version of ourselves in a HALT state of mind.

HALT= Hungry, Angry, Lonely or/and Tired
One should never make a decision or/and try to solve problems in a HALT state of mind.

When working with our horses we constantly make a bunch of decisions. We often have “problems” that needs to be solved (for example: problem with the beat/rhythm, an unbalanced horse or a stressed/lazy horse) … Then the question is: Do we always make sure to be the best version of ourselves in the stable? Do we make sure to never be in a HALT state of mind when we´re with our horses?

Hungry: Our brains doesn´t have an energy storage. This means that we´re dependent on getting an even supply of energy. We have to eat. When we don´t eat right or eat anything at all, it affects our cognitive ability. Many people get easily irritated, has a hard time concentrating and making decisions. – Not really a great combination in the stable! I personally now how hard it is to be a fair rider, when being a hungry rider…  

Angry: Anger is one of our strongest, and even most vital, feelings. It´s been a necessary tool for our survival. – Anger that remains however, can become a problem… It may affect oour thinking, behaviour, feelings and relations.

Anger can be divided into three components:

1. Physiological reactions – i.e higher heart rate and blood pressure.

2. Cognitive – how we perceive what makes us angry.
3. Behavior – i.e raising your voice and / or storming away.

Considering that the horse is a pray animal and we are “predators”, angry/ aggressive is not something we want them to perceive us as.

Lonely: Research shows a correlation between loneliness and diseases such as heart disease and Alzheimer’s. Depression is also more common in people that feels lonely. Cancer spreads faster, and virus hits harder and more often. Lonliness can affect both behaviour and performance. If one feels lonely and/or sad, one usually finds it harder to find motivation. Motivation is an important” driving force” in the stable/training.
– Many riders have probably experienced how the horse carefully puts their head in your arms when you´re feeling low. Our horses can feel when we´re not feeling good. We have to feel good in order to take care of horse´s in the best possible way.

Tired: ‘Fatigue/tiredness is the enemy of rationality’.
When we´re tired we have a harder time concentrating. We more easily get irritated and our ability to make decisions is affected. All handling of our horse´s acquires us to be calm, that we concentrate and can make clear decisions. Sometimes it´s better to skip a training session when feeling tired.  

Easily irritated riders usually make poorer decisions, because of the lack of patience… If/when we lose our patience, it´s more likely that we make decisions that´ll do more harm than good. Decisions such as yanking/pulling the rein if the horse is waving its head… or to smack it with the whip because it´s “being naughty/silly” in the corner… Things we know deep down inside, doesn´t help or do any good. But it can be hard to stop oneself when the patience is gone. – I.e., in order to be a fair rider, we need to be well-rested!

It´s our responsibility to be fair riders/trainers. It´s our responsibility to not be in a HALT state of mind when being in the stable.