+3548539763 info@deniseweber.se

Att rida hästen i balans, att få hästen självbärig eller att hästen går på ett uppbyggande sätt. Alla tre uttrycken hadlar om samma mål. Men vad betyder det egentligen? Hur kan vi uppnå detta och varför är det så viktigt?

En häst är alltid en häst vare sig den ska gå VM eller användas som skogsmulle. Alla hästar behöver lära sig att bära ryttaren. De måste lära sig att jobba på ett uppbyggande sätt så att de håller som längst. Detta innebär att en skogsmulle har lika mycket nytta av att kunna t.ex. dressyrövningar, som hästen som ska gå på VM. Varför? – För att dressyrövningar är ett av flera verktyg som kan hjälpa hästen använda kroppen bättre. Vare sig du ska rida VM eller i skogen, har du fördel av att förstå grundprinciperna i biomekanik och hästens naturliga beteende.

För att kunna rakrikta hästen måste vi först förstå vad en sned häst är. Precis som vi människor så har hästen en dominant och en ”vikande/recessiv” sida. Kärt barn har många namn men jag tycker det är lättast att tänka den starka/korta sidan vs. den svaga/långa sidan. Anledningen till att den starka sidan också refereras till som den korta sidan, är för att denna sidas muskler har lättare att kontrahera (spänna sig), vilket gör denna sida kortare. Eftersom musklerna gärna vill vara korta, säger det sig lite självt att dem har svårt att länga sig. – Detta kan ryttaren oftast känna i ridningen genom att hästen har svårare att böja sig i det ena varvet än de andra.

Den andra sidan, alltså den svaga/långa sidan, är helt enkelt den sidan där musklerna har lätt att sträcka ut sig. Men däremot har denna sidas muskler svårt för att kontrahera (spänna sig/dra ihop sig).

Vi ryttare har oftast också en kortare/längre sida. Tips är att prova denna övning:

  1. Stå upp med fötterna ca axelbrett isär
  2. Sträck upp händerna
  3. Utan att vika i höften, prova att sträcka dig åt sidan (som ett C)
  4. Gör samma sak åt andra sidan

De flesta känner nog av en viss skillnad i höger och vänster sida. Denna insikt kan ge oss lite mer förståelse för våra hästar. Varför det ibland känns nästintill perfekt i ena varvet, och i helt hopplöst i det andra.

Att förstå hästens flyktinstinkt är inte bara viktigt när det kommer till nya saker och situationer. Utan det är även viktigt att komma ihåg att ett flyktdjur är beroende av att kunna fly/springa i alla lägen. För att kunna göra detta måste hästen vara i balans. Om vi rider hästen ur balans tar vi alltså bort möjligheten att kunna fly i alla lägen…det säger sig lite självt att hästen inte riktigt är bekväm i en sådan situation. Har du någonsin känt att din häst blir spänd i en viss situation, en viss övning? Det kan t.ex. vara i galoppfattningen, i ökat tempo tölt eller kanske i traven. – Anledningen är som oftast för att hästen inte riktigt är i balans, vilket är obehagligt.

Därför är det så viktigt att vi alltid strävar mot att rida hästen i balans. Det handlar nämligen inte bara om hållbarheten rent fysiskt, utan också om det mentala välmåendet. Vi pratar mycket om att få en rakriktad häst för att få en jämn belastning. Att få rakriktade hästar som jobbar optimalt. Men det handlar minst lika mycket om att respektera hästens naturliga beteende och behov för att kunna fly.

Mental och fysisk balans är med andra ord inget, framförallt vi instruktörer, tjatar om ”bara för att”. Utan det är för att vi vill ha glada och hållbara hästar. En glad och hållbar häst är väl vad vi alla vill sträva efter, vare sig vi rider i skogen eller på VM?

~ENGLISH~

To ride the horse in balance, getting self-carriage or for the horse to work in an “upbuilding” way. All three expressions refer to the same goal. But what does it actually mean? How can we achieve it and why is it so important?

A horse is a horse no matter if it’s going to compete on WC or for pleasure riding in the woods. All horses need to learn how to carry its rider. They have to learn working in a way that will help it last the longest. This means that a pleasure horse that’s going to be ridden mostly in the woods, benefits from dressage exercises just as much as the horse that’s going for WC. Why? – Because dressage exercises are great tools to help the horse work its body in a better way. No matter if your goal is WC or riding in the woods, it’s valuable to understand basic principles in biomechanics and the horse´s natural behavior.

In order to get the horse straight we need to understand what a crooked horse is. Just like us, the horses have a dominant and a regressive side. This is known by many names; I however find it easiest to think about the strong/short side vs. the weak/long side. The reason to why the strong side is also referred to as the short side, is simply because this sides muscles has an easier time contracting. Which makes it shorter. Since the muscles wants to be short, it speaks for itself that its harder for them to stretch and get longer. – This is something the rider usually can feel since the horse finds it harder to bend on the on hand but not the other.

The other side, the weak/long side, is the side where the muscles has an easier time stretching out. This sides muscle does however have a hard time contracting.

We riders usually also have a shorter/longer side. A tip is to try this exercise:

  1. Stand up, feet shoulder-wide apart
  2. Raise your hands up over your head
  3. Without collapsing in the hip, try stretching/bending over to one side with your hands (like a C)
  4. Repeat on the other side

Most of us will feel a certain difference between the left and right side. This realization can help us understand our horses better. Why it sometimes feels almost perfect up on one hand, only to feel next to impossible up on the other hand.

To understand the flight-instinct is not only important when it comes to new things or situations. It is also important to remember that a pray animal is depending on being able to flee/run in every situation. In order to this the horse need to be in balance. If we ride our horses out of balance, we’re taking away its possibility to flee/run in any situation…it kind of says itself that the horse is not comfortable in a situation like that. Have you ever felt that your horse tends to tense up in a certain situation or exercise? It could for example be when doing a transition to canter, in faster tempo tölt or maybe in trott. – The reason for this usually is that the horse is not in balance, which is unpleasant.  

Therefore, it’s so important that we always strive for riding our horse in balance. It’s not only a matter of physical sustainability, but also about mental wellbeing. We talk a lot about getting a straight horse in order to put “even strain” on the horse. Getting straight horses that work smart. But it is equally as important to remember that it’s about respecting the horse’s natural behavior, and its need to be able to flee.

Mental and physical balance in other words isn’t something that, especially us instructors, jab about “just because”. It is simply because we want happy horses that’ll last the longest. Isn’t a happy and sustainable horse something everybody wants, no matter if we’re going to ride WC or in the woods?