+3548539763 info@deniseweber.se

Hästen, ett flock- och flyktdjur som pratar ett helt annat språk än vad vi människor gör. Ibland önskar man att det var möjligt att fråga sin häst ”hur tänkte du nu?” eller ”varför gör du så?”. Just att få veta hur och vad hästen tänker, skulle vara fördelaktigt i många situationer!

Den goda nyheten är att det finns faktiskt studier som kan hjälpa oss med detta. Studier på hur hästens hjärna fungerar, och detta kan vi använda oss av för att effektivisera vår träning. Om vi förstår hur hästen tänker så kan vi lättare arbeta utifrån hästens naturliga förutsättningar.

Skillnaden mellan människans och hästens hjärna

Människans hjärna är kopplad för att tänka och plannera, sen agera. Hästens hjärna är kopplad på så sätt att de rör sig när de utsätts för stimuli.

Frontalloben…en del av hjärnan som skiljer sig mellan häst och människa. Detta är viktigt att veta och förstå. Det är vår frontallob som tillåter abstrakt tänkande, plannering, strategi, långsiktigt tänkande och strukturering. Hästens frontallob är väldigt liten jämfört med vår. Denna del av hjärnan används för ”frivillig rörelse”, som när hästen t.ex. väljer att gå bredvid oss, och inte för abstrakt tänkande. Utan en välutvecklad frontallob kan hästen inte hysa agg, planera hämnd, försöka vinna, planera sätt att undgå arbete eller njuta av att göra oss arga.

Hästen kan alltså inte ha abstrakta tankar såsom respekt vs. respektlöshet. De kan inte heller vidta åtgärder baserade på/med avsikten att vinna eller ”överlista systemet”. Det beteende vi ofta stämplar som ”dåligt beteende” grundar sig oftast i en fråga våra hästar ofta ställer: ”Är jag säker?”.

Är jag säker?

När våra hästar frågar oss ”är jag säker” måste vi hjälpa dem att koppla in det parasympatiska nervsystemet – vilo-, matsmältnings, och avslappningstillståndet. Vi måste vara lugnet i stormen och hjälpa våra hästar genom att vara närvarande. Vi vill hjälpa hästen att utlösa de fördelaktiga hjärnkemikalier som hjäpler dem att slappna av och lära.

När hästen är orolig, inte förstår eller känner igen något, kommer den uppfatta allt som ett hot och stressen kommer sätta den i det sympatiska nervsystemet – fly-, slåss eller ”frys”tillståndet. En häst i detta tillstånd kommer visa beteende såsom att hålla huvudet högt, visa ögonvitorna, spänna sig, kanske gnäggar de eller har svårt att stå still.

”Pressure motivates, the release teaches”

Vi vet alla att vi ska ta bort trycket för att belöna hästen när den svarar rätt (förutsatt att vi jobbar med negativ förstärkning). Eftergiften påbörjar lärandet. Men något som är minst lika viktigt är pausen. Att pausa några sekunder efter en utförd övning innan man ber igen, och att låta hästen smälta den nya uppgiften några dagar är det som tillåter inlärningen.

När hästen får pausa har man sett att det sker en kemikalisk frisättning av dopamin och det sker en tillväxt av dendriterna – vilket påvisar att hjärnan faktiskt växer! Om hästarna däremot konstant utsätts för stress och press/tryck, så har man sett hjärnan tvärtemot minskar.

Vi kan alltså, beroende på hur vi tränar och hanterar vår häst, göra den smartare eller dummare. Något att ta med sig från denna vetskap är:

  • Ge hästen tid att tänka och fundera – ta det lugnt när hästen ska lära sig något nytt.
  • Hjälp hästen vara i det parasympatiska tillståndet, genom att motivera den att vara nyfiken och leta efter svaret.
  • Försäkra din häst om att den är säker med dig!
  • Man får inte ”börja om” med en häst som haft paus – tvärtom har hästen oftast bearbetat all kunskap.

Är inte hjärnan helt fantastisk?

Tänk att vi faktiskt kan hjälpa våra hästars hjärna VÄXA – är inte det helt otroligt?! Detta är något som jag personligen ”känt på mig” utan att kunna stödja mig bakom fakta… Jag tycker att just detta blir så tydligt när man haft en lite mer ”krävande” unghäst i träning, och denna kommer in igen efter en lång (då pratar vi ca 12månaders) paus. Mitt bästa expempel är ett sto, som precis fått ryttare på ryggen och blivit ledd med denna, innan hon fick paus – och då hör till saken att alla de andra unghästarna redan var ridbara inne, ute, ensamma och i grupp vid samma tidsskede… När detta sto kom in för nästa träningsperiod var hon en helt annan häst. Hon var lugn och hon var lika ridbar som de andra hästarna!

Denna erfarenhet har definitivt lärt mig att ha is i magen. Jag skulle säga att hon var min bästa lärare vad det gäller att lita på ”systemet” och att ibland är allt som behövs lite tid. Denna forskning som gjorts på hästens hjärna, stödjer min magkänsla och bekräftar bara att pauserna våra hästar får är nödvändiga för deras utveckling!

~ENGLISH~

The horse, a herd- and pray animal that speaks a completely different language than we do. Sometimes one wishes it would be possible to ask the horse “what were you thinking now?” or “why do you do this?”. To be able to know what and how the horse is thinking, would be valuable in many situations!

Good news is that there are actually studies that can help us with exactly this. Studies on how the horse´s brain works and this knowledge we can use to train more effectively. If we understand how the horse is thinking then we can work from its natural conditions.

Difference between the human and equine brain

The human brain is hardwired to think and plan, then take action. The equine brain is hardwired to move in response to stimuli.

One key difference between the human and equine brain is the frontal lobe… It’s important to know and understand this. Our frontal lobe allows abstract thinking, planning, strategy and forecasting of future events. The equine frontal lobe is very small compared to ours. In horses, this area is used for voluntary movement. Like when a horse chooses to walk next to us, and not abstract thinking. Without a well-developed frontal lobe the horse is incapable to hold grudges, plot revenge, try to win, plan a way to get out of working or taking pleasure in making us mad

Horses can’t have abstract thoughts like respect and disrespect or take action based on intentional outcomes of winning or “beating the system”. Behavior that we often label as” bad behavior” is usually based on question our horses are constantly asking us: “Am I safe?”.

Am I safe?

When our horses ask us” am I safe?” we have to help them downshift to their parasympathetic nervous system – the rest, digest and relax zone. As their trainer, we need to be the calm in the storm, helping our horses by being present and down to earth. We want to help our horse release the beneficial brain chemicals that will help them relax and learn.

When the horse is worried, finds itself in a new situation or doesn’t understand, it will perceive everything as a threat and the stress will put it in the sympathetic nervous system – the flight, fight or freeze zone. A horse in this state will carry its head and neck high, show some white around the eye, tense up, whinnying, or maybe be nervous and can’t stand still.

”Pressure motivates, the release teaches”

We’re all aware of that we have to release the pressure when the horse answers correctly (given that we work with negative reinforcement). The release starts the teaching. Something that’s just as important however, is the pause/relief. To give the horse a few seconds pause after an exercise before asking again, and to let the horse get a few days of “soak time” after the training to assimilate the new skill – that allows the learning to take place.

This relief triggers a chemical release of dopamine and allows for dendrite growth – this shows that there’s actually a growth of the brain! If the horse is constantly exposed to pressure and stress that can decrease brain size.

In other meaning we can, depending on how we train and handle our horses, either make it smarter or dumber. A few things to bring with from this knowledge is:

  • Give the horse time to think and process – take it slow when the horse is learning something new.
  • Help your horse get into the parasympathetic state, by motivating the horse to be curious and look for the answer.
  • Assure your horse that it is SAFE with you!
  • You don’t have to “start over” with the horse after a break – on the contrary the horse will usually process new knowledge.

Isn’t the brain amazing?

Imagine that we actually have the power to help our horses brain GROW – Isn’t that incredible?! This is something I personally have had “a feeling of” but never actually with facts supporting it…I think that this is something that becomes so obvious when having a more “demanding” youngster in training, and this comes inside again after a long break (meaning ca 12 months break).

My best example is of a mare, that just had gotten used to having a rider on her back while being led before she got her break – and important to point out is that all the other youngsters that were trained at the same time, were rideable inside, outside, alone and with others at the same point…When this mare came inside for the next training-period she was a completely different horse. She was calm and just as rideable as the other horses!

This experience definitely has thought me to” keep cool”. I would without a doubt say that she was my best teacher when it comes to “trusting the system” and that sometimes the only thing that’s needed, is time. This research on the horses brain, supports my feeling and confirms that the breaks that we give our horses are crucial for their development!