+3548539763 info@deniseweber.se

Nytt år, in med det nya och ut med det gamla! Eller åtminstone ut med det gamla som inte gynnar oss. Något som är gammalt för mig, men som gynnar mig och som jag tänker ta med mig detta år, är kommunikation.

Kommunikation för en relation är som syre för livet. Utan det…dör den/det.

För att kommunikationen med vår häst ska fungera, gäller det att vi är öppna för att lyssna. Vi kan inte bara prata och prata, och förvänta oss att hästen ska lyssna utan att själv ställa frågor. Våra hästar ställer många frågor till oss. Vissa uppfattar frågorna som att hästen är ”dum” att den ifrågasätter oss,  eller helt enkelt inte lyssnar på det vi säger. Jag uppfattar hästens frågor som att den försöker svara på våra frågor, utefter bästa förmåga.

Om jag ställer frågan ”kan du samla dig?” och min häst svarar ”javisst kan jag göra en sluta, eller en öppna, eller kanske t.o.m. springa fortare!”. Gör den det för att vara dum? – Kort sagt, nej. Hästen gör bara sitt bästa för att svara på frågan jag gav. Det var inte rätt svar, men den försökte. Skulle en lärare dumförklara en elev som svarar fel på en fråga i skolan, så skulle eleven i fråga antagligen sluta svara till slut. Detsamma gäller våra hästar.

Hur ställdes frågan, hur kunde den uppfattas? En bra lärare är beredd på att omformulera sig. En bra tränare/ryttare är beredd på att ifrågasätta sig själv och sina hjälper. Gav jag verkligen BARA hjälpen för samling? Satt jag rakt? Använde jag skänklarna rätt? Hade jag en jämn och inbjudande tygelkontakt? En bra tränare och ryttare är även beredd att ställa frågan igen efter att hästen svarat ”fel”.

Om hästen svarar med något helt annat än det vi bad om, så kan vi se på saken på två sätt. Antingen kan vi säga ”nej sluta dumma dig, du vet vad jag menar… du kan det här, varför är du så vrång?” och halvt straffa hästen för att svara fel. Eller så kan vi säga ”tack för svaret, men fortsätt leta” och fortsätta be om det vi letar efter.

När vi rider är det två individer som ska kommunicera. En bra kommunikation är inte enkelriktad. Vi kan inte förvänta oss att vi säger, hästen tar emot. Vi ställer en fråga, hästen lyssnar, ger ett svar och det är vårt ansvar att uppmuntra denna kommunikation. Ibland ställer hästen frågor, vi måste lyssna och svara. Det kan t.ex. vara att vi rider en härlig tölt och hästen frågar/erbjuder oss ”ska vi trava lite?” – Ibland kan det vara en superbra idé! Ibland är det inte alls det vi söker, och då får vi helt enkelt säga ”tack för erbjdandet, men nu ska vi tölta”.

Nytt år och nya möjligheter för dig att förbättra din relation med din häst. Tänker du ge er relation syre i år?

//

New year, in with all the new fresh and out with the old! Or at least out with the old that doesn’t profit us. Something old that, in my case, profits me and that I will bring with me also this year is communication.

Communication to a relationship is like oxygen to life. Without it…it dies.

In order for our communication to our horse to work, we have to be open to listen. We cannot talk and talk, and expect the horse to listen without asking questions itself. Our horses ask us a lot of questions. Some perceive the questions as the horse being “naughty”, that it is questioning us, or simply doesn’t listen. I perceive the horse´s questions as an attempt to answer our questions to the best of its ability.

If I ask the question “can you collect yourself?” and my horse answers with “of course I can do haunches in, or a shoulder in or even go faster!”. Does it do it to be naughty? – Short answer, no. The horse is simply trying its best to answer the question I asked it. It wasn’t the correct answer, but it tried. If a teacher were to declare a student as stupid for answering a question wrong, that student probably wouldn’t answer questions in the future. The same goes for our horses.

How was the question asked, how could it be perceived? A good teacher is prepared to reformulate. A good trainer is prepared to question him/herself and the aids that were given. Did I really ONLY give the aid for collection? Did I sit straight? Did I use my legs correctly? Did I have an even and inviting rein contact? A good trainer is prepared to repeat the question after the horse has given the “wrong” answer.

If the horse offers us something completely different from what we asked of it, we can react to it in two different ways. Either we can say “no…stop being silly, you know what I mean. You know this, why are you being so stupid?” and partly punishing the horse for giving us the wrong answer. Or we can say “thank you for your answer, keep on trying/looking” and keep asking what we are looking for.

When riding, there are two individuals that communicates. A good communication isn’t a one-way street. We can’t expect for us to say, and the horse to just “take it”. We ask a question, the horse listens, gives an answer and it is our responsibility to encourage this communication. Sometimes the horse will ask questions and we have to listen and answer. It could for example be when we’re riding in nice tölt, and the horse ask us/offer to “do some trotting”. – Sometimes that’s an awesome idea! Sometimes it isn’t at all what we’re looking for at the moment, and then we simply have to say “thanks for the offer, but we’re going to do some tölting now”.

New year and new possibilities to improve your relationship with your horse. Will you give oxygen to your relationship this year?