+3548539763 info@deniseweber.se

Ja eller rättare sagt mina go to-övningar för travtaktiga hästar, för jag har några sådanna som jag använder mig ganska konsekvent av. Övningar som jag personligen tycker är säkra kort för att bli av med travtaktig tölt! Vilka dessa övningar är kommer vi till snart.

Om vi börjar med att prata lite om vad travtaktig tölt är, innan vi går in på hur man blir av med det.
Travtaktig tölt är när:

 • Hästen rör sig mer diagonalt – d.v.s. att mellanrummet mellan de diagonala benparen minskar (mellanrummet mellan de laterala benparen ökar). När vi pratar om mindre/längre mellanrum handlar det om tid och inte längd.
  Känslan ryttaren kan få är att denna måste hålla hästen i tölt med tygeln. Som att det går fortare och fortare tills hästen slänger sig i trav. Som att man sitter ”nära” marken –> hästen går med sänkt rygg.


I ren tölt (till vänster) är det en fas där höger framben är enda benet i marken, därefter kommer vänster bakben ner och höger fram lättar strax därefter.
I travtaktig tölt (till höger) kommer höger bak och vänster fram komma ner mycket närmare varandra (i tid) och vara längre i marken samtidigt.

Vad kan orsaka travtaktig tölt:

 • Skoning
 • Inridning/träning
 • Opassande underlag/tempo
 • Exteriör
 • ”Talang” för tölt/gener (CC, CA)
 • RYTTAREN/RIDSTIL

Den travtaktiga hästen har ofta sänkt överlinje (tänk er som en hängbro istället för en ”båg-bro” som vi är mer ute efter) och faller gärna på framdelen.

Hur kan vi då bli av med detta? Hur får vi hästen att börja aktivera bukmuskulaturen, komma upp med ryggen och upp i bogarna? Mina bästa övningar för detta är:

 • AB-övningar (fram och stopp)
 • Sluta
 • Rygga
 • Bakdelsvändning/flytta framdelen

Varför just dessa övningar? Min personliga erfarenhet är att travtaktiga hästar tenderar till att vara ”låsta” i bogarna. Det känns som att höger/vänster bog är där de är och hals+huvud är fast där emellan. Hästen faller hellre till sidorna än att böja sig/ge efter. Den är däremot oftast duktig på att flytta bakdelen, och denna känns tvärtemot nästan lite ”fladdrig”/ålig. – Därför vill jag få loss hästen i bogarna –> bakdelsvändning/flytta framdel.

Ett annat sätt att ta kontroll över hästens böjning/svängning, ta kontroll över bogarna och egentligen minska hästens diagonal, är genom övningen sluta. Vad menar jag med att ”minska diagonalen” – I en sluta får vi ytter bakben att komma längre/mer inunder hästens tyngdpunkt. I en öppna får vi tvärtemot det inre bakbenet mer inunder tyngdpunkten, och på så sätt jobbar vi indirekt den diagonala rörelse vi vill jobba bort.

För att ens kunna jobba i dessa ovannämnda dressyrövningar, så måste hästen svara ”halvhalt”. För att den ska kunna svara halvhalt måste den vara riktigt duktig på att svara framåtdrivande hjälp och halt. – Vilket är anledningen till att jag nämner AB-övningar. Jag vill att hästen är duktig och känslig för fram och stopp. För att jag senare ska kunna använda mig av halvhalt för att hjälpa hästen i balans.

Om hästen är bra på fram/stopp så vill jag gärna öva att rygga. En övning som är lätt samlande och som enligt mig, förutsatt att den är genomförd rätt, hjälper hästen att bli lite mer ”stinn”. Hästen måste tänka fram, även när den backar. Om jag skulle beskriva känslan så är det som att hästen har ett bra tryck bakåt. Den backar med bestämda, rätt så kraftfulla steg. När jag får den känslan och känslan av att hästen sänker länden (tänk hur en samlad häst ser ut – som en motorbåt i startläge) öppnar jag vägen fram och ber hästen gå fram. På så sätt får hästen lite ”skjutkraft” framåt samtidigt som den är lättare (i fram). I min värld är känslan att hästen blir mer stinn, mer som ett spjut fram, istället för att framdelen är någonstans, ryggen är ”mjuk” och bakbenen sprattlar bara.

Självklart är alla övningar, där man kommer åt hästens sidor och överlinje, suveräna. Dessa övningar som jag nämnt i detta inlägg, är som sagt bara några som jag gillar lite extra när det gäller travtaktig tölt.

~ENGLISH~

Or well, my go to-exercises when it comes to trotty horse´s, because I have a few of those that I use quite regularly. Exercises that I personally think are safe cards to use in order to “get rid of” trotty tölt! What these exercises are, we will get to soon.

If we start with what trotty tölt is, before we get in to how to get rid of it. Trotty tölt is when:

 • The horse moves more diagonally – i.e. the differense between the diagonal leg pair reduces (the difference between the lateral leg pair increases). When we’re talking about less/more differense this is in time and not length.
  The rider will get the feeling that he/she needs to hold the horse in tölt with the reins. As if the horse will go faster and faster until it throws itself in trott. As if you’re sitting “close” to the ground –> the horse is lowering its back.

In clean-beated tölt (to the left) there will be a phase where right front leg is the only leg in the ground, thereafter the left hind leg will come down in the ground and right front leg will leave the ground at the same moment.
In trotty tölt (to the left) the right hind leg and left front leg will come down closer to each other (in time) and be in the ground longer together.

What can cause trotty tölt:

 • Shoeing
 • Training of the horse
 • ”Inappropiate” ground/tempo
 • Conformation
 • ”Talant” for tölt
 • RIDER/RIDING STYLE

The trotty horse usually have a weak top-line (imagine a suspension bridge instead of an arch bridge that we are looking for) and will be heavy on the front.

How can we ”get rid of this”? How do we get the horse to activate its core, start lifting its top-line and lift itself up in the shoulders? My best exercises for this are:

 • AB-exercise (forward and stop)
 • Haunches in
 • Rare up/backing
 • Turning on the hind/moving the shoulders

Why these exercises? My personal experience is that trotty horses tends to be quite “closed” in the shoulders. It feels like the left/right shoulder are where they are and the neck+head is stuck in-between. The horse rather falls to the sides than bending. It is however quite good at moving the hind, and the hind on the opposite to the shoulders, kind of feels volatile/fluttery. – That’s why I want to loosen up the shoulders –> turning on the hind/moving the shoulders.

Another way to take control of the horses bending, to take control of the shoulders and actually” reduce” working on the diagonal, is through the exercise haunches in. What I mean about” reducing the diagonal” is that in haunches in we get the outside hind leg to work more in under the point of gravity. In a shoulder in we instead get the inside hind leg to work more inunder the point of gravity, and in that way we’re indirectly working the diagonal movement we’re trying to reduce.

Haunches in              Shoulders in

In order to be able to work with these dressage exercises mentioned here above, the horse needs to be able to answer the “half halt”. In order to be able to answer a half halt, the horse needs to be really good at answering the leg aid forward and the halt. – Which is the reason to why I mention AB-exercise. I want the horse to be really good and sensitive to forward and stop. This in order for me to be able to later use the half halt to help the horse in balance.

If the horse it good at forward/stop, I like to use the exercise to rare up/backing. An exercise which is slightly collective and which according to me, given that it’s performed correctly, helps the horse get more “firm”. The horse needs to think forward, even when backing up. If I were to describe the feeling, it’s like the horse has a good “pressure” backwards. It rare up with firm/decisive, quite powerful steps. When I get this feeling, and the feeling of the horse lowering its haunches (imagine a horse in collection – like a motorboat starting) I open the way forward and ask the horse to go forward. In that way the horse gets a little” pushing power” forward at the same time as it gets lighter on the front. In my world it’s the feeling of the horse getting more” firm”, more like an arrow forward, instead of the front being somewhere, the back being soft and the hindlegs just flopping somewhere in the back.

Of course, all exercises where you can have an impact on the sides and the horses top-line are super. These exercises mentioned above are just a few that I like a little extra when it comes to trotty tölt.