+3548539763 info@deniseweber.se

Det finns några olika skalor för att bedömma hästens hull. Den mest använda skalan i världen går från 1-9 och heter Henneke-skalan, den publicerades 1983. Ett annat exempel på en skala är Huntington som publicerades 1991, den går från 0-5. På Island används en skala som är speciellt utformad för den isländska hästen, den gjordes av Gudrún Stefansdóttir och Sigrid Björnsdóttir.

Den isländska skalan är inte fast och baseras på ridhästar, den bör därför användas med avseende på hästens fysiologiska tillstånd. Andra faktorer som spelar in är t.ex. säsong, hästens användningsområde (avel, tävling, hobby o.s.v.), ålder och kroppstyp/byggnad.

Att hålla koll på i samband vid hästens hull och allmänna tillstånd är:

 • Mängd och hårdheten på fett på sidorna
 • Bukform
 • Muskelmassa/fyllning
 • Hårrem
 • Blick och utseende
 • Observera helst vikt (förändringar i vikten)  
 Bild som visar helsta ställena för fettanlagring/ansamling

1. Alla revben är synliga, skinnet är sträckt över benen och det finns inget fett. Hästen saknar muskler, manken/mankammen hänger, ryggraden sticker upp och länden saknar fyllning. Huvudet hålls lågt, hästen reagerar ingenting till ytterst lite på yttre stimuli. Allvarlig vanfodring som anmäls och där veterinär bör inkallas.

1,5. Flesta revbenen är synliga. Hyffsat fast vid beröring. Saknas fyllning i hals rygg och länd. Hästens hårrem/päls är grov, matt och gles. Allvarlig vanfodring som anmäls och där veterinär bör inkallas.

2. Man känner flesta revbenen tydligt, de bakersta syns. Pytte-lite fett under huden, över de översta revbenen. Muskelmassan har börjat minska, från manke och länd, halsen är tunn. Ryggraden och bogbladen/manke syns tydligt. Hårremmen är matt och hästen ser rätt så ”eländig” ut. Undernärdhet som bör behandlas med särskild försiktighet/omsorg.

2,5. Över det 2a till 4e bakersta revbenen är väldigt lite fett, rätt så fast. Rygg, länd och hals är inte fullt musklade. Hästen är nästan i ridhäst-hull och behöver lägga på sig.

3. Ridhäst-hull/måttlig. 2-4 bakersta revbenen känns tydligt vid beröring men syns inte. Över dem är ett tunt och löst lager av fett (ca 1cm). Länden är ”rundad” och lagom fylld. Ryggen är fylld och hårremmen är jämn och fin.

4. Tjockt fettlager på sidorna och revben är svåra att hitta/känna.
Ryggen är väldigt fylld och ryggraden är lite insjunken i fett.

~English~

There are a few different scales to use when accessing the horse´s body condition score. The one most used in the world is from 1-9 and is called the Henneke scale (Henneke horse body condition scoring system), it was published in 1983. Another example on a scale is the Huntington scale that was published in 1991, which goes from 0-5. In Iceland there‘s been a scale specially made for the icelandic horse´s, it was designed by Gudrún Stefansdóttir och Sigrid Björnsdóttir.

The Icelandic body condition scoring system isn’t “fixed” and is based on riding horses, and should be used by having the horse´s physiological state in mind. Other factors that has an impact are for example season, area of use of the horse (breeding, competition, hobby etc.) age and body type/building.

To keep an eye on in connection with the horse´s body condition score and general condition:

 • Ammount and hardness of fat on the sides
 • Shape of the abdomen
 • Muscle mass/filling
 • The (hair) coat
 • Look/glance
 • Preferably observe weight (changes in weight)

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png
Picture showing the main places for fat storage/accumulation.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.png
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-2.png

1. All ribs are visible, the skin is stretched over the bones and there is no fat. The horse lacks muscles, the withers / crest hangs, the spine protrudes and the loins/croup lack filling. The head is kept low, the horse reacts nothing to very little towards external stimuli. Serious malnutrition that is reported and where a veterinarian should be called.

1,5. Most ribs are visible. Decently firm on touch. Lack of filling in neck, back and loins. The horse’s hair coat / fur is coarse, dull and sparse. Serious malnutrition that is reported and where a veterinarian should be called.

2. You can feel most of the ribs clearly, the lowest ones are visible. There’s a little fat under the skin, over the upper ribs. Muscle mass has begun to decrease from the withers and loins/croup, the neck is thin. The spine and shoulder blades/withers are clearly visible. The coat is dull and the horse looks quite miserable. Malnutrition that should be treated with special care.

2,5. Over the 2nd to 4th lowest ribs there is very little fat, but quite firm. Back, loins and neck are not fully muscled. The horse is almost in a riding horse body condition score and needs to put on some weight.

3. Riding horse body contition/moderat body score condition. The second to fourth lowest ribs can clearly be felt when touching, but are not visible. Above them there’s a thin and loose layer of fat (about 1cm). The loins/croup are/is “rounded” and properly filled. The back is filled and the coat is smooth and healthy looking.

4. Thick layers of fat on the sides and the ribs are difficult to find/feel. The back is very filled and the spine is a little sunken in in fat.