+3548539763 info@deniseweber.se

Innan vi kan börja fundera på tygelkontakt och att överhuvudtaget ens använda tygeln, måste ryttaren kunna rida hästen på lös tygel i god balans. För att det ska vara möjligt att använda tygeln och tygelhjälper på ett positivt sätt, måste hästen först och främst vara lugn och avslappnad. Den måste kunna hålla jämn takt/rytm och ett jämnt tempo utan hjälp av tygeln.

Förutsättningar för tygelkontakt:

 • För att ryttaren ska kunna använda tygeln rätt måste ryttaren vara i god balans utan att behöva förlita sig på tygeln.
 • För att hästen ska kunna svara tygeln rätt måste han vara lugn/avslappnad, kunna hålla jämn takt/rytm och ett jämnt tempo.

Till att börja med används tygeln först och främst till att svänga, stoppa hästen och minska tempot. Längre fram i träningen används tygeln för att vägleda hästen att använda kroppe  n/överlinjen på att uppbyggande sätt. Ryttaren använder aldrig tygeln som första hjälp, utan denne kommer i följd av hjälper såsom: vikt, sits, röst, skänkel och eventuellt pisk. Hästens mun är otroligt känslig, och det krävs ett stort förtroende från dess sida att lita på tygelkontakten ryttaren erbjuder honom. Därför är det extremt viktigt att vi som ryttare inte missbrukar denna tillit. Vi måste använda tygeln med respekt och vi får aldrig utsätta hästen för smärta eller obehag med den. Att hästen undviker tygelkontakt eller inte är nöjd, finns det oftast en anledning till.

Tygelkontakt:

 • Hur ryttaren får en känsla för hästens mun och hästen får en känsla för ryttarens hand.

Vad är egentligen god tygelkontakt? Är det när huvudet är i en viss position eller vi har en viss längd på tygeln? – När hästen är nöjd, när ryttaren har en mjuk och följsam kontakt med hästens mun så kallas det tygelkontakt. Hästen rör sig taktfast, tygelkontakten är eftergivsam och hästen försöker inte riva i tygeln, gå snett eller hänga i den. Munnen rör sig lugnt, harmoniskt och kanske tuggar hästen lite. Hästens rekation till kontakten är att ge mjukt efter, inte att styva sig emot.

God tygelkontakt:

 • Linje från ryttarens armbåge à handled/hand à hästens mun.
 • Hästen rör munnen, tuggar kanske lite harmoniskt på betslet.
 • Hästen svarar tygelhjälperna rätt (d.v.s. utan att gå emot)
 • Kräver att ryttaren är i god balans och kan använda sina hjälper utan att hålla balansen i tygeln.

Det är vanligt att hästen och ryttaren missförstår varandra när det kommer till tygelkontakten och tygelhjälperna. Vi får aldrig glömma att det är hästens mun vi har och göra med och den är känslig. Vi måste komma ihåg det att vi tar otroligt mycket makt över hästen i samma sekund som vi sätter ett bestsel upp i den. Tygeln får aldrig användas till att straffa hästen, slita i hästen eller på annat sätt missbrukas.

Tecken på brister i tygelkontakten:

 • Hästen kastar/slår/vevar med huvudet.
 • Hästen lägger tungan över bettet.
 • Hästen gapar.
 • Hästen går ”bakom handen”/ ”krullar sig”

Det är ryttarens ansvar att se till att hästen har god munhälsa, d.v.s regelbundet låta skåda munhålan av en veterinär/specialist. Det är ryttarens ansvar att den utrustning som används, passar hästen. Det är ryttarens ansvar att se till att vara i god balans och kunna rida med en oberoende hand. Bäst är att börja se över gunden för att sen jobba vidare…kan du: rida hästen på lös tygel, i god balans där hästen taktfast går fram, avslappnad och nöjd?

Before we start thinking about rein contact or even using the reins, the rider needs to be able to ride the horse on loose reins in good balance. For it to be possible to use the rein and rein-aids in a positive way, the horse needs to be calm and relaxed. It has to be able to keep an even rhythm and pace without the help of the reins.

Basis for rein contact:

 • For the rider to be able to use the rein correctly, he/she needs to be in good balance without having to rely on the reins.
 • For the horse to answer the rein correctly it needs to be calm/relaxed, be able to keep an even rhythm and pace.

In the beginning the rein is first and foremost used to bend, stop and slow down. Later on, the rein is used to guide the horse to use its body/topline in a positive way. The rider never uses the reins as a first aid, rather after aids such as: weight, seat, leg, voice and possibly whip. The horse’s mouth is incredibly sensitive and it takes a lot of confidence from the horse to trust the rein contact the rider offers him. Therefore, it is extremely important that we riders don´t misuse this trust. We have to use the reins with respect, never causing the horse pain or discomfort with them. There´s usually an explanation to when the horse is avoiding rein contact or show some form of discomfort. 

Rein contact:

 • How the rider gets a feel for the horse’s mouth and how the horse gets a feel for the rider’s hand.

What is” good rein contact”? Is it when the head is in a certain position or there´s a certain length on the rein?  – When the horse is pleased, when the rider has a soft and” flexible” contact to the horse’s mouth, it´s called rein contact. The horse moves with rhythm, the contact to the mouth is soft and the horse is not trying to pull on the rein, walk crooked or lean on the rein. The mouth is soft and maybe chewing calmly on the bit. As a reaction to the contact the horse gives after rather than getting stiff and pushing against it.

Good rein contact:

 • A line from the rider’s elbowàhand/wristà horse’s mouth.
 • The horse is moving its mouth, maybe chewing a little on the bit.
 • The horse answers the rein aids correctly (i.e. without pushing against the hand)
 • Requires the rider to be in good balance, being able to use the aids without keeping his/her balance in the reins.

It is quite common for the horse and rider to misunderstand each other when it comes to the rein contact and aids. We may never forget that it is the horse mouth that we´re dealing with and it´s very sensitive. We need to remember that we´re taking a lot of power over the horse the same second as we put a bit in its mouth. The rein may never be used to punish the horse, pulling or in any other way be misused.

Signs of deficiency in the rein contact:

 • The horse is weaving/hitting/shaking its head.
 • The horse is putting its tongue over the bit.
 • The horse is opening its mouth (gaping).
 • The horse is behind “the bit”/” curling its neck”.

It is the rider´s responsibility to make sure that the horse has good mouth health, i.e. regularly checking of the teeth by a veterinarian/specialist. It is the rider’s responsibility that the gear that´s being used, fits the horse. It is the rider´s responsibility to be balanced and being able to ride with an independent hand. It´s best to start looking over the basics and work from there… are you able to: ride your horse on loose reins, where you are balanced and your horse moves with rhythm, relaxed and pleased?