+3548539763 info@deniseweber.se

Ibland är en paus precis det både ryttare och häst behöver, det kan vara den tid båda parterna behöver för att smälta, reflektera och ta in tidigare lärdomar och erfarenheter. Att få sätta igång igen efter en paus kan medföra fantastiska möjligheter att förbättra alla grunder, som ger förutsättningar till att finslipa alla detaljer ännu bättre.

Jag brukar göra en utvärdering av hästarna när jag börjar med dem. Denna utvärdering kan jag så göra med jämna mellanrum under träningsperioden för att ha någon form för riktlinje att gå efter. När jag har gjort utvärderingen och fått en bild av läget i helhet, så är det dags att sätta upp mål och träningsplan. Vad ska hästen i fråga användas till? – Här på Oddsstaðir har vi kategorierna avel/visning, tävling och tur-häst. Nu ska vi inte undervärdera ordet ”tur-häst”, detta är stabila, säkra hästar med väl-separerade gångarter, med extra betoning på tölt. Detta är dyrbara hästar. Beroende på vad jag tror hästen har för kapacitet, lägger jag kanske upp träningen lite olika. Slutmålet för alla hästar är, som jag nämnde i förra inlägget, hållbara hästar som är arbetsvilliga.
Vilken ålder är hästen i/var i träningsstegen är den? – Unghästar som ska ridas in har ett ”lättare” schema än t.ex. en vuxen tävlingshäst. Var hästen befinner sig i träningsstegen avgör också hur vi sätter upp träningen.

Exempel på vad jag går igenom på en utvärdering:

Att sätta upp en plan är kanske inte så svårt, men att faktiskt följa denna kan vara lite knepigare. Några saker som avgör hur jag lägger upp dagen/veckan för våra hästar är:

  • Väder – är det storm kan vi inte rida ut just den dagen punkt. = träningspass inne
  • Humör/tid – är det tidspress och man har en dålig dag kanske det är bra att ta t.ex. löshoppning eller longering den dagen.
  • Tidigare träning – Hårt pass igår= lättare pass idag

Jag är old school, jag vill ha min plan skriftligt. Vi har en whiteboard-tavla i stallet med alla hästar som är i träning och veckodagarna. Utöver det skrivs allt ner på ett papper, så att det är lätt att se över vad varje häst gjort vecka för vecka. Det finns självklart massa appar för detta, men jag gillar som sagt att faktiskt skriva med penna på papper. Viktigast är att var och en hittar det som bäst hjälper en att sätta upp en plan och följa den. (Tips! Använd planen som en ram med utrymme för förändringar. Min erfarenhet är att om man sätter för strikt plan är det svårare att följa denna. Var öppen, redo att ändra planen utefter väder, tid, humör o.s.v.) Att ha en plan och följa denna, är oftast den räddning man behöver när det kommer bakslag eller känns som att man står still i träningen. När det känns tungt eller motigt, kom ihåg vad det är du jobbar för och fortsätt jobba för det.

When I start my horses after a break, I usually do an evaluation of them. I do this evaluation every now and then to keep track of progress and to have some form of guideline to follow. After I´ve done the evaluation and have a picture of the training-situation or where the horse stands, it´s time to put up goals and a training plan. What will the horse be used for? – Here at Oddsstaðir we have the cathegories breeding, competition and tour-horse… do not underastimate the word „tour-horse“these are safe horses with well separated gates and most importantly good tölt. These horses are extremly precious and valuable. Depending on what I believe the capasity of the horse is, the training plan can variate a little. The end-goal for all horses is, as I mentioned in the last post, a horse that lasts and enjoys working with its rider.
Age of the horse/where in the training scale? – Youngsters that are going to be broken in have an “easier” plan than for example an older competition horse. Where in the training scale the horse is, is also something we have to consider when making a plan.    

Making a training plan maybe isn’t that hard, but sticking to it may be the tricky part. A few things that decides how I plan my day/week with the horses is:

  • Weather – If there´s a storm, we don´t ride outside that day period. =training session inside.
  • Mood/time – If there´s a time limit and/or you have a bad day, then it´s maybe a good idea to do free jumping or running that day.
  • Earlier training session – Hard session yesterday=easy session today

I´m quite old school, I want to write down my plan. We have a whiteboard in the stable with all the horses and the days. Besides from that we put everything down on paper, that way it´s easy to keep track on what the horses have done week for week. There´s of course a lot of different apps for this, but as I said I personally prefer writing everything down on paper. Most important is that everyone finds what suits them and helps them in the best possible way to put up a plan and stick to it. (Tip! Use your plan as a frame with room for changes. My experience is that if you´re too strict it´s harder to stick to the plan. Be open, ready to change the plan according to weather, time, mood etc.) To have a plan and sticking to it is usualy the saving you need when there are setbacks or it feels like you´re stuck. When it feels heavy or like everything´s going against you, just remember what you´re working for and keep on working for it.