+3548539763 info@deniseweber.se

Att sätta igång sin häst efter vila kan ibland kännas som en lite difus uppgift. Hur ska man börja, vad ska man göra och hur länge ska man göra det?

Om hästen varit på vila 6 veckor eller mindre, med någon form av rörelse under tiden, så tar igångsättningen oftast inte så lång tid. Oftast har de inte tappat konditionen eller särskilt mycket muskelmassa under så kort tid, men precis som människor så varierar det mellan olika hästar hur lätt eller svårt de har för att komma i/ur kondition. Det viktigaste efter vila, är att långsamt vänja senor och leder vid ökad belastning för att undvika skador.

När jag sätter igång mina hästar avgör ålder, hull, ”personlighet” och längden på vilan, hur jag sätter igång dem. Varje häst har sitt individuella behov, även om slutmålet alltid är detsamma: en hållbar och arbetsvillig häst.

Träning utan belastning av ryttaren

 • Markarbete – smidighet, öka liksidighet, styrka.
 • Handhäst – bra sätt för att bygga upp kondition och styrka successivt, längre turer där hästen får jobba ostört (Cykla, fyrhjuling, bil, häst).
 • Equiband – hjälper hästen att aktivera magmuskulaturen och ryggen, ett bra komplement för att öka stabilitet och bärighet.
 • Löshoppning eller springa lös – ett fantastiskt sätt att locka fram löpar/rörelseglädjen och den lekfulla sidan hos hästen, dessutom är det lösgörande och uppbyggande.

Att ha bakom örat när ridningen börjar

 1. Kroppsmedvetenhet – känn igenom benen före/efter ridning (svullnader?), lägg märke till om hästen reagerar annorlunda vid borstning/ryktning av någon kroppsdel (ömma muskler?)
 2. Långt pass=rätt så lågintensiv träning
  Kort pass= mellan/intensivt – Dagen efter ett lite intensivare pass kan det vara bra att göra någon form av träning utan belastning av ryttare (mölksyra, ömma muskler/träningsvärk) eller rida ett lättare ridpass.
 3. Variera träningspassen – försök att undvika att trötta ut ”samma muskler” (även om musklerna självklart jobbar som en ´muskel-kedja´ men vid olika arbete/övningar/underlag så tröttar man ut olika muskler olika mycket)
 4. Rid på varierat underlag – grusväg, ridbana, asfalt, kuperat, mjuka stigar o.s.v.

Alla fyra punkter är självklart något man alltid bör tänka på. Med tiden ökar intensiteten och vi kan kräva mer och mer av våra hästar. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är helt okej (om hästen är i hyfsad grundkondition) att rida hästen riktigt svettig ett pass/veckan, så länge det inte innebär att vi kört slut på den. Det ska alltid finnas lite mer kvar att hämta i slutet av varje pass. Början av träningsperioden –”Rather safe than sorry”. Mitten –”Våga testa var gränsen ligger lite nu och då”. Slutet –” Pressa lite mer idag om du vill ha en förändring imorgon”.

//

Starting training of the horse after a break, sometimes feels like a diffuse task. How should one start, what should you do and how should you do it?

If your horse has had a break for 6 weeks or less, with possibility for some form of movement/exercise during the time, the starting period usually doesn´t take that long. Usually their basic fitness or muscle mass haven´t suffered that much after that short of a break, however it may vary between individuals just like with us humans, how easily one gets out off/into shape. It is of most importance to start nice and easy to successively get joints and tendons used to the excessive ´stress´, in order to avoid injuries.

When I start training of my horses after a break age, “flesh” (fat/thin), “personality” and length of break decides how I initiate the training period. Training is always fitted to each horse individual need, even though the final goal is always the same: a horse that lasts and enjoys working with its rider.

Training without the load of a rider

 • Groundwork suppleness, straightness, strength.
 • Hand-horse – a good way to increase fitness level and strength successively, longer sessions where the horse gets to work undisturbed (bicycle, quad, car, horse).
 • Equiband – helps the horse to activate the abdominal and back muscles, a really good complement to increase stability and strength.
 • Free jumping or running – an awesome way to bring out the joy for running/moving and playfulness in the horse, in addition it´s loosening and a fun way to build up the horse.

To consider when starting riding

 1. Body awareness – check the legs before/after riding (swollen?), notice how/if the horse reacts to the grooming/brushing of any body part (sore muscles?).
 2. Long session=low intensity training
  Short session=mid/intensive intensity training – the day after an intensive session it´s good to do groundwork or take an easier riding session (lactic acid, sore muscles/muscles soreness?).
 3. Variation is key – try to avoid putting stress on the “same muscles” (of course all muscles work as a chain, but different kind of exercises/ground/workouts put different level of stress on different muscles).
 4. Variating ground – gravel road, asphalt, hacking, hilly, paddock etc.

All four points mentioned above are of course something one should always keep in mind when training. With time we´ll increase the intensity and be able to ask more and more of our horse. I personally think it´s important to remember that (if the horse have an ok level of ground fitness) it´s okay to ride the horse real sweaty once/week, as long as that doesn´t mean that we´ve worn them out. There should always be something left to seek after every training session. Beginning of training period – “Rather safe than sorry”. Mid – “Dare to test the limits every now and then”. End – “Push harder than yesterday if you want a difference tomorrow”.