+3548539763 info@deniseweber.se

Arbeta med hästens naturliga beteende

Hur kan vi då nyttja hästens naturliga beteende i vårt dagliga arbete med denna? Hur kan vår förståelse för hur hästen tänker, t.ex. hjälpa oss i situationer så som när hästen inte vill gå över ett vattendrag?
Om vi repeterar det vi lärt oss hittills:
Hästen är ett flyktdjur och dess första reaktion vid nya saker och situationer kommer i princip alltid vara att fly. Vi kan alltså inte förvänta oss att vi bara kan säga ”äsch det är inge farligt” och dra hästen till det farliga eller trycka upp det i ansiktet på den.
Hästen är ett flockdjur, inom flocken finns ett rangordningssystem, den rang-högre flyttar på den rang-lägre.

Hur kan vi då göra för att introducera nya och ”farliga” saker på bästa möjliga sätt för hästen? Vi kan ta två exempel.
1. Sätta på sadeln för första gången (ta något till hästen)
2. Gå fram till ett nytt, skrämmande föremål (ta hästen till något)

Om vi börjar med exempel 1 så är det bäst att först låta hästen titta på t.ex. sadeln. Vi närma oss något för att sedan backa ifrån. Att backa ifrån är ett väsentligt steg i processen, varför? Om vi går tillbaka till att hästen är ett flyktdjur, hur skulle ett rovdjur som jagar bete sig? Jo den smyger sig närmare och attackerar sedan, ett rovdjur skulle aldrig backa. Detta ”icke-rovdjurs” beteende väcker en annan sida hos hästen, nyfikenhet. Hästen är ett väldigt nyfiket djur och detta vill vi ta till vår fördel! Jobbar vi på detta sätt, att ta föremålet närmare och sedan backa några gånger, kan vi få hästen till att följa efter t.ex. sadeln efter ett tag (alltså istället för att fly undan detta nya föremål, vill hästen nu följa och undersöka). Efter att vi fått hästens uppmärksamhet och gjort den nyfiken jobbar vi på samma sätt med att sätta på sadeln på hästen (först röra den med sadeln på bogen, en neutral kroppsdel, ett rovdjur skulle ge sig på en känslig del av kroppen) tar av den, sätter på den o.s.v. Genom att arbeta på detta sätt tvingar vi inte på hästen något, och den finner sig oftast väldigt snabbt i den nya situationen.

Tar vi exempel 2 alltså att introducera hästen för något som vi måste föra den till, jobbar vi på liknande sätt. Det vill säga, ett steg närmare föremålet klappa och beröm, för att sedan gå ifrån det igen. Att skynda långsamt är oftast en bra regel, belöna först de små stegen för att successivt kräva mer o mer. Hur gör vi om hästen vägrar gå närmare, om den varje gång vi försöker gå närmare bara sätter sig emot? Jo då kan vi utnyttja oss utav det faktum att hästen är ett energi-smart djur. Att slösa energi är inget de gärna gör i onödan, utan de väljer det lättaste alternativet. Alltså måste vi se till att platsen/föremålet vi vill föra hästen till blir en plats som är bekväm, där får den vila, kanske lite godis och allmänt bara ha det bra. Allt som inte är denna plats, innebär jobb. Man kan t.ex. flytta hästens på volt, tills den flyttar sig lite närmare eller går mot platsen/föremålet, då får den vila och beröm. Vi ger hästen ett val, antingen vara där vi vill och ha det bra, eller söka sig därifrån och då jobba. Det är egentligen väldigt simpelt, hästen väljer det bekvämaste alternativet, för det är så den fungerar. Då de aldrig visste när de skulle behöva sin energi, så det var bäst att spara den för eventuella livshotande situationer.
När vi börjar kontrollera var hästen placerar sina ”fötter” kommer vi tillbaka in på flockdjurs-delen och rangordning. Ta till exempel två hingstar som leker ute i hagen, vilken kroppsdel ger dom sig på? Jo benen. Hur reagerar en rang-lägre häst när en en rang-högre häst lägger bak öronen och går emot den? Jo den flyttar på sig. Om vi blir mästare på att ha koll på var hästen placerar sina fötter kommer vi åt huvudet, hur den tänker. Hästen får välja mellan att flytta sig, som är jobbigt, eller så får den stå still, vilket är bekvämt. Genom att flytta hästen blir sätter vi oss högre upp i rangordningen, blir “ledare”.

Vad är då nyckeln för att lyckas med sin häst?

Jo det är kort sagt att förstå hästens naturliga beteende och arbeta utifrån det. Respektera att hästen är ett flock- och flyktdjur och tänker annorlunda än oss människor. Om vi lyckas se alla situationer ur hästens synvinkel kan vi bespara oss många missförstånd och bygga upp en relation som är baserad på tillit och respekt.
Hästen är egentligen väldigt okomplicerad, när den får välja, väljer den alltid det mest bekväma alternativet för det har varit en överlevnadsstrategi. Allt nytt är potentiellt livshotande och det är bäst att fly, än en gång ett sätt att överleva. Den hästen som flyttar på de andra hästarna, är högre i rang.
Alltså:
Ge din häst två val, ett lätt och ett svårt.
Genom att inte bete sig som ett rovdjur, närma oss och backa, kan vi väcka hästens nyfikenhet.
När vi tar kontroll över var hästen placerar sina fötter, börjar vi kontrollera hur den tänker och sätter oss över den i rangordningen/blir dess ledare.

Respektera din häst, missbruka aldrig dess tillit och jobba alltid för att vara en värdig ledare och arbetspartner. Se världen ur hästens perspektiv och du kan vara hästens värld.

Working based on the natural behavior of the horse

So how can we use the natural behavior of the horse to our advantage? How can better understanding of how the horse thinks, help us in situations such as when a horse doesn´t want to cross a small stream?
If we repeat what we´ve learned so far:
Horses are prey animals and their first reaction when something is new will almost always be to run/flee. We cannot expect them to react like we would, telling them “stop being afraid, it´s not dangerous” and drag them to the place that they´re afraid of, or pushing the dangerous thing upon them.
Horses are herd animals, within the herd there´s a pecking-system, high-ranked horse’s move those who are lower in the pecking-order.

So, what are the best possible ways to introduce new and “dangerous” things to the horse? Let us take two examples.
1. Introducing the saddle for the first time (taking the scary thing to the horse).
2. Walk up to a new, scary subject (taking the horse to the scary thing).

Let´s start with example one, introducing the saddle. What we want to do is show the saddle to the horse, and then back away with it. The backing away-part is very important, why? Once again, let´s back up to the the horse is a prey animal part, how would a predator that´s hunting, act? It would sneak up closer and then attack, it would never back away. This “not predator”-like behavior will evoke another side of the horse; curiosity. Horse’s are quite curious, and that´s something we can use to our advantage! If we work like this, taking the object to the horse and then backing away a few times, we can get the horse to follow the new scary object (ergo, instead of wanting to flee this new object, the horse instead wants to follow and explore it closer). After we´ve gotten the horse’s attention, we will work in the same way putting the saddle on (first touching them with it on the wither/shoulder, since this is a natural body part, a predator would aim for a sensitive body part) taking it off and putting it on-off. Working systematically like this will result in the horse accepting the new situation rather fast.
Let´s take example two, introducing something by taking the horse to it. We’ll work in a similar way as in example one. That is, walking one step closer to the object/place, rewarding, then walk away from it. Hurrying slowly is usually a good rule, rewarding every small step in the right direction, successively asking for more and more. What if the horse refuses to go closer, if it resists each time we try to move it towards the object? Well then we can take advantage of the fact that the horse is energy-smart. Wasting energy is not something they like to do if not necessary, they rather do things the easiest way. So that´s what we´ll do, we give them two choices: either approach the object/place that is scary, where they get praised/can rest, or try to get away and they´ll have to work…for example by moving on a volt, until they step a little closer to the object/place, then it gets to rest for a while. Each step in the right direction is praised, while resistance will mean work. The horse will always choose the most convenient way, that´s just how they work. They never knew when they would need their energy, so it was best to save it for life threatening situations.
When we start taking control of where the horse places it´s “feet”, we are back on the herd and pecking-system. As an example, take two stallions playing together outside, what body part do they try to controll on each other? The legs/feet. How does a horse react when a higher-ranked horse approach it with ears back? It moves. By becoming masters in moving the horse’s feet, we can “get to their head”, how they think. The horse gets to choose between moving, which is inconvenient, or standing still which is convenient. Also by moving the horse we become the leader.

What´s the key for success with your horse?

Well simply put it is by understanding the horse’s natural behavior and working based on that. Respecting that the horse is a herd- and prey animal, that they think differently than we humans do. If we manage to see the situations through the horse’s point of view, we can prevent many misunderstandings and build a relationship based on trust and respect.
Horse’s are not complicated beings, when the get to choose they will always choose the easiest alternative, that has been a survival strategy. The horse that moves the other horse’s, is higher-ranked in the pecking-system.
So:
Give your horse two choices, one that´s easy and one that´s hard.
By not acting like a predator, approaching and backing away, we can awaken the horse’s curiosity.
By taking control over where the horse put’s it´s feet, we start to control how it thinks and we put ourselves above it in the ranking-system/becomes its leader.

Respect your horse, never abuse its trust, always work on being a worthy leader and working partner. See the world from the horse’s perspective and you can become its world.