+3548539763 info@deniseweber.se

Hästens naturliga beteende

När man hanterar och jobbar med hästar så är det viktigt att förstå hur de tänker, för att förebygga missförstånd och att sätta hästen samt sig själv i eventuell fara. Det är viktigt att komma ihåg att hästen har utvecklats i ca 40-60 miljoner år men det är endast 6.000 år sedan människan började domesticera den. Det naturliga urvalet har påverkat hur hästens utseende har förändrats genom tiderna, men det har inte minst påverkat beteendet och hur den reagerar i olika situationer.

Hästen är både flock– och flyktdjur. Detta innebär att hästen har ett naturligt behov av att vara i flock, gemenskap är viktigt för att de ska känna sig trygga. Att leva i flock var det säkraste sättet att skydda sig mot rovdjur. Hellre ögon än öga, i flock finns det många ögon som ser och flera öron som hör eventuella faror. I flocken har de det smarta systemet att de svagaste individerna såväl som de yngsta hästarna är i mitten, omgiven av de erfarna och starkaste hästarna runtomkring.

När det finns flera ögon och öron som har koll på omgivningen kan hästen slappna av och den mår bra. When there´s many eyes and ears looking out, the horse can relax and enjoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att flocken ska leva i harmoni finns ett rangordningssystem. Det är oftast en häst i flocken som är ”ledare”, i stora flockar med både valacker och ston, är det överlag ett äldre sto som är flockledare. Hon leder flocken till skydd, mat och vatten. Det är dock inte ovanligt att flocken är delad i flera mindre grupper och att det är någon individ som bestämmer sig för att vandra vidare och de andra följer. Det är alltså inte alltid bara en häst som är flockledare utan flera hästar kan leda, beroende på situation. När rangordningen är bestämd och alla vet sin plats, är det oftast ett lugn i flocken. Att vara hög i rang är ”attraktivt” och det är inte ovanligt att hästarna ibland slåss för att komma högre upp i rangordningen. När det kommer nya hästar in i flocken måste rangordningen göras upp på nytt och den nya hästen måste finna sin plats.

När vi jobbar med hästen, måste vi vara bra ledare, vi måste förtjäna hästens respekt och förtroende. Detta gör vi inte med våld, genom att vara den starkare individen, på samma sätt som hästarna ibland kan göra, utan genom att flytta på och ta kontroll över hästens ”fötter”/hovar. Men mer om detta lite senare.

Hästens flyktinstinkt är det som hållit den levande i alla dessa år. Eftersom hästen utvecklats i miljontals år omgiven av rovdjur, är det instinkten att fly/springa som varit avgörande för överlevnad. Vare sig det var något farligt eller inte så var det bäst att fly, hästarna som inte reagerade på detta sätt blev förr eller senare rovdjursbyte. Även fast människan har avlat fram mer ”mod” i hästarna i 6.000 år så har detta lite att säga mot det naturliga urvalet som pågått över 40-60 miljoner år. Det är alltså helt naturligt att hästen är rädd för allt som är nytt, även fast vi människor inte tycker det är något farligt. Det viktigaste när vi jobbar med hästen är vi förstår och respekterar hästens naturliga beteende, och inte försöker att tvinga på den mänskligt beteende och mänskliga känslor.

 

Natural behavior of the horse

When handling and working with horses it´s important to understand how it is thinking and why, in order to prevent misunderstandings and avoid putting both horse and rider in any danger. It´s important to remember that horses have evolved circa bout 40-60 million years but humans have only domesticated them for about 6.000 years. Natural selection has had an impact on how the horse´s look has changed through time, but not least has it shaped how the horse we know today behave and react in different situations.

The horse is both a herd- and prey animal. This means that the horse has a natural need of being in a herd, together with other horses, in order to feel safe and at ease. Living in a herd was the safest way to protect themselves against predators. Rather eyes than an eye, meaning that in a herd there are many eyes and many ears that could detect any possible danger or threat. The herd also has a smart system that any weak individual and the youngest ones are all in the middle, surrounded by the strongest and most experienced individuals.

In order for the herd to live in harmony there is a ranking system, or pecking order. This means that there´s one horse that is highest-ranked, usually an older mare (or stallion if there´s stallions), they will lead the herd to food, water and shelter. It isn´t unusual however that there´s smaller groups within the herd and some individual decides to walk to the water and the rest follows. In other words, there can be many leaders within the herd depending on the situation. When the pecking-order is clear and everyone knows their place within the herd, everything is calm. Being high-ranked is “attractive” and it isn´t unusual that the horses sometimes fight to try to move up in the pecking-order, also when any new horse arrives in the herd, they have to figure out their place.

When working with horses we have to be good leaders, we got to earn their trust and respect. This is not something we can do with violence, by being the stronger individual, as the horses sometimes do, rather we have to take control over the horse’s “feet”. But more about this later.

The horses´ instinct to run, is what has kept it alive all this time. Since the horse has evolved during millions of years living surrounded by predators, it was the instinct to escape/flee that was crucial for survival. Whether there was an actual danger or not it was best to run, those who didn´t ended up as a prey sooner or later. Even tough humans have been breeding more “courage” in the horses´ for 6.000 years, it has little to nothing to say against the 40-60 million years of natural selection. It is in other words natural for the horse to be afraid of anything that´s new, even though we don´t consider it being dangerous. The most important part when training and handling horses, is to understand and respect its natural behavior, and not to try to force our behavior and feelings upon it.